RECOMMENDED SUPPLIERS

Photographer

HELENE VILJOEN
heleneviljoen.co.za
0 8 2  3 2 6  2 6 7 9
h e l e n e v i l j o e n@b a r v a l l e i . c o . z a

Attorney for ANC Contracts

Mathew De Wet
Partner DWH Attorneys
www.dwhlaw.co.za
078 405 6245
matthew@dwhlaw.co.za

DJ / Sound System

Gerhard Meyer
www.thepartytechnician.co.za
071 603 4533
gerhard@thepartytechnician.co.za

Ilse Roux Bridal Wear / Bridal Lounge – ABIA Gold Winner

www.ilserouxbridal.co.za
083 534 9612
shop@ilserouxbridal.co.za
22 Bourgogne Street, Oak Glen, Bellville, 7530